Güncel
19 Şub 2021 12:58 Son Güncelleme: 19 Şub 2021 13:17

Dikili Belediyesi 18 arsa satışı ne zaman? Yatırımcının gözü bu ihalede

Belediyelerin arsa satışları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Aydın'ın Dikili ilçe belediyesinden yapılan duyuruda 18 arsanın ihale ile satılacağı bilgisi yer aldı.

Dikili Belediyesi 18 arsa satışı ne zaman? Yatırımcının gözü bu ihalede

Dikili Belediye Başkanlığı kendi mülkiyetinde bulunan Uzunburun mahallesindeki 18 adet arsayı açık artırmaya satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların toplam değeri 3 milyon 315 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 11 martta gerçekleşecek.

Dikili Belediye Başkanlığı, kendi mülkiyetinde bulunan Uzunburun mahallesindeki 18 adet arsayı açık artırmaya satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların toplam değeri 3 milyon 315 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 11 Mart’ta gerçekleşecek.

1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)

e-) Vekaleten katılıyor ise 2021 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti

d-) Kanuni tebligat adresi

e-)İmza Sirküsü (Noterden)

f-) Vekaleten katılıyor ise 2021 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-Uzunburun Mahallesi 136 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 126 ada 1-2-3-4-5 parseller, 127 ada 1-2-3 parseller 06.03.2007 tarih İl İdare  Kararı ile onaylı imar planında; ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50)  alanında kalmaktadır.

5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 200 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.

10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez       ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.