Güncel
27 Şub 2021 13:29 Son Güncelleme: 27 Şub 2021 13:59

Özelleştirme İdaresi'nden Çeşme'de 3 arsa satışı için geri sayım başladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çeşme'nin Sakarya Mahallesinde yer alan konut+turizm ile ticaret imarlı 3 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların geçici teminat bedeli 2 milyon 500 bin TL olarak ilan edildi. 

Özelleştirme İdaresi'nden Çeşme'de 3 arsa satışı için geri sayım başladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çeşme'nin Sakarya Mahallesinde yer alan konut+turizm ile ticaret imarlı 3 adet arsayı satışa çıkardı. 

207 Ada – 29 No'lu parsel, 8630 Ada– 1 No'lu parsel, 8631 Ada – 1 No'lu parsel kapalı zarf teklif daha sonra açık artırma şeklinde satışa çıkarılacak. Arsaların geçici teminat bedeli 2 milyon 500 bin TL olarak ilan edildi. 

14 Nisan 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek olan 8630 ada 1 nolu parsel ve 8631 ada 1 nolu parsel "Tercihli Turizm ve Konut Yerleşme Alanı"nda yer alırken, 207 ada 29 nolu parsel "Kaks:0.30 Hmax:4.50 yapılaşma koşullu “Ticaret Alanı"nda kalmaktadır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

İHALE DOSYASINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHALE İLANI ŞÖYLE

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile İhale Şartnamesinde istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

Taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi ve taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.

İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.       TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
T. Halk Bankası A.Ş.             TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
T. Vakıflar Bankası T.A.O.   TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamelerinin İdare’den elden teslim alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

ETİKETLER
#Çeşme'de arsa