Konut Haberleri
22 Ara 2011 19:27 Son Güncelleme: 09 Oca 2019 23:24

Kayseri'de 5 Milyon TL'ye İcradan Satılık Fabrika

Kayseri 2. İcra Müdürlüğü, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Anbar mahallesi organize sanayi mevkiinde bulunan fabrika binası ve arsasını 5 milyon 42 bin 604,50 TL'den satışa çıkardı.

Kayseri'de 5 Milyon TL'ye İcradan Satılık Fabrika

İlk satış, 30 Ocak 2012 Pazartesi günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacak.


Verilen ilan şöyle;


KAYSERİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosya borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık artırma sureti ile satışa.çıkarılmıştır.

Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi önemli özellikleri:

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, Organize Sanayi Mevkii, 69 pafta, 3295 parselde kayıtlı 11105 m2 alanlı iki katlı betonarme kargas çelik fabrika ve arsası niteliğindeki taşınmaz bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır. Taşınmaz 2.500.000 TL bedelle 1. dereceden ve 500.000-USD bedelle 2. dereceden T.Halkbankası A.Ş'ye 1.000.000 TL bedelle 3. dereceden Murat Haskahveci'ye ipoteklidir. Taşınmazın üstünde sanayi tesisi ve bina bulunmaktadır. Taşınmaz hertürlü kamu hizmetinden yeterli düzeyde yararlanmakta olup, taşınmazın bulunduğu bölgede ulaşım ve pazarlama sorunu mevcut değildir. Taşınmazın etrafı duvarlarla çevrilmiş olup, 16. caddeye bakan cephesinde 2 katlı bir idare binası bulunmaktadır. Diğer kısımda ise değişik bölümlerden oluşan fabrika binası bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan idare binası; bodrum+zemin+2 normal kattan oluşmaktadır. Her katı 280 ım2 alanlı olan idare binasının yer döşemeleri mermer, pencereler pvc ısı camlı, kapılar ahşap, odaların yer döşemeleri ise laminant döşemeli, binanın dış cephesi btm kaplamalıdır. Çatılı olan bu bina kaloriferli olarak inşa edilmiştir. Taşınmazdaki oda duvarları kısmen kağıt kaplamalı, kısmen saten boyalıdır. Taşınmazın arsası üzerinde bulunan 20m2 alanlı bekçi kulübesi betonarme tarzında inşa edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bir kısım yerlere toprak dolgusu yapılarak bahçe tanzimi yapılmıştır. Taşınmazdaki idare binası ile ana caddeye kadar olan bölüme bahçe tanzimi yapılmış olan çeşitli cins süs bitkileri ile meyve ağaçları dikilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerindeki yapılar arasında bulunan ve yapılar arasında gidiş gelişi sağlayan asfalt yollar ile parke taş ile döşenmiş yollar mevcut olup, ayrıca yayalar için de kaldırım döşenmiştir, çim bulunmaktadır ve tüm parseli çevreleyen ihata duvarı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binası 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çelik konstrüksiyon üzeri sandviç çelik çatılı olarak yapılmıştır, ikinci bölüm ise betonarme karkas kolon üzeri çelik çatılı üzeri sandviç panel döşemeli olarak yapılmıştır. Taşınmazın her iki bölümünün de yer döşemeleri sıkıştırılmış beton olup, duvarları kısmen plastik boyalı kısmen seramik kaplamalıdır. Fabrika binası imalathane+montaj bölümü+teşhir salonu+wc+mutfak+lavabo+yernekhane+mescit gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bu kısmın toplam alanı 9465 m2 dir.

İMAR DURUMU : Taşınmaz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 1/1000'lik Uygulama imar Planı içerisindedir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut Kayseri 3. İcra Mahkemesi'nin 2010/615 E. sayılı davası kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ : 5.042.604,50 TL (Kayseri 3. icra Hukuk Mahkemesi'nin 28.12.2010 tarih 2010/615 Esas 2010/1093 Karar sayılı ilamı gereğince kıymeti takdir edilmiştir.) KDV Alıcıya aittir.

Taşınmaz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta olup Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yazısına binaen taşınmazın içerisinde bulunduğu Bölgenin Karma OSB niteliğinde olduğu, OSB Uygulama Yönetmeliğin Temel Şartlar başlıklı 102. maddesi uyarınca; OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması, b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması, c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, ç) OSB lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması; bu doğrultuda söz konusu yönetmeliğin OSB lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler. Arsa Tahsisleri ve Satışları Başlıklı 101. maddesinin (b) bendine göre; Karma OSB'lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisleri 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri. 4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 7) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler ile entegre şeker fabrikaları, 8) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler, 9) Maya ve tuz üretim tesisleri, 10} Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri kurulamaz. OSB, yukarıda sayılan tesislerin dışında, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.

4562 sayılı OSB Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan 5807 sayılı kanunun 3. maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanununun 15. maddesinin 3. fıkrasında "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir" denilmektedir. OSB'nin sınırları içerisinde bulunan taşınmazın icra yoluyla satışı söz konusu olduğunda Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ile OSB Tüzel Kişiliklerinin alacaklarına öncelik hakkı verilir. Taşınmazı satın almak üzere teklif verecek gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazın içinde bulunduğu OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip olmaları ve OSB Uygulama Yönetmeliği madde 101'e uyulması gerekli ve zorunludur.

1- Birinci satış 30/01/2012 Pazartesi günü, saat 11.00'dan 11.10'a kadar Kayseri 2. İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu satış ve paylaştırma masralarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkul 09/02/2012 Perşembe günü, saat 11.00'dan, 11.10'a kadar Kayseri 2. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilne müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dhil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dhil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK.. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona,'razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/12419 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 29.11.2011

(İc. İf. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27

B.78186 www.bik.gov.tr