Güncel
14 Oca 2021 08:57 Son Güncelleme: 14 Oca 2021 10:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 7 arsayı satacak... İşte ihale detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 7 arsayı toplam 7.5 milyon TL fiyatla satışa sundu. Yatırımcıların büyük ilgisini çeken arsalar için ihale detayları da duyuruldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 7 arsayı satacak... İşte ihale detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 7 arsayı satacak. Onikişubat ilçesi, Pınarbaşı, Fatih, Mağralı ve Kurtlar Mahallerinde yer alan arsalarıın fiyatları toplamda 27 milyon 555 bin 179 TL olarak duyuruldu. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Pınarbaşı, Fatih, Mağralı ve Kurtlar Mahallerinde yer alan arsalar 27 milyon 555 bin 179 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Ocak tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

1.Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saat’te, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2.İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3.İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4.Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5.İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıda tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

6.Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. (taksitlere uygulanacak kanuni yıllık vade farkı %9 dur)

7.İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
Tedavüldeki Türk parası
Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

10. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
İkametgâh belgesi,
Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.                   
İlgililere ilanen duyurulur.