Konut Haberleri
07 Şub 2017 17:59 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:59

Kağıthane'de 2.2 milyon liraya satılık arsa!

İBB Kağıthane'de yer alan arsayı 2.2 milyon liradan satışa çıkarıyor...

Kağıthane'de 2.2 milyon liraya satılık arsa!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane'de yer alan ticaret alanı imarlı arsayı satışa çıkardı. Toplam bedeli 2.238.700.-TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 8 Şubat tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.


İHALE DETAYLARI:

1) Encümen Kayıt No: 4780
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Gürsel
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8852 
f) Parsel No: 3
g) Yüzölçümü: 367 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Ticaret Alanı + Yola Terki + Tevhit Şartı Vardır.  
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 2.238.700.-TL
4) Geçici Teminatı:       67.161.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 08 Şubat 2017 – 13:00                       
Son Teklif Verme Saati:13:00               
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
  a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (08 Şubat 2017 ) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134   Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.EMLAKEKİ.COM ÖZEL HABER
ETİKETLER
#ibb #Kağıthane