Konut Haberleri
17 Ara 2016 10:48 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:54

İzmir'de 5.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İzmir'deki 2 arsa 5.3 milyon TL'den satışa çıkıyor...

İzmir'de 5.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!
İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğü, İzmir İskele Mahallesi'nde yer alan2 arsayı satışa çıkardı. Satışa konu arsalar konut ve turizm tesis alanı imarlı tasarlandı.

Satışa konu arsaların toplam bedeli 5 milyon 373 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 14 Şubat saat 11.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek.


GAYRİMENKULLERİN DETAYLARI

İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğünden:

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Karaburun Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
2 - İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisinde görülebilecektir.
3 - İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgelerini ibraz etmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzunu getirmeleri, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun. 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.
4 - 4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, satış ihale bedelinin ¼’ünü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yılda 8 (Sekiz) eşit taksitle ödenebilecektir.
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.


EMLAKEKİ.COM ÖZEL HABER