Konut Haberleri
24 Ara 2011 22:50 Son Güncelleme: 09 Oca 2019 23:24

Çorum'da 902 bin TL'ye İcradan Fabrika Binası

T.C. Çorum 2. İcra Müdürlüğü, Çorum ili merkez ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika ve arsasını 902 bin 826,60 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 06 Şubat 2012 Pazartesi günü 14:30-14:40 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum'da 902 bin TL'ye İcradan Fabrika Binası

Verilen ilan şöyle;


T.C. ÇORUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2007/262 Talimat

Borçlulara ait ve bir borçtan dolayı (İPOTEKLİ) bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmazların tamamı, Çorum Adliyesi girişinde bulunan Mezat salonunda, Çorum Adliyesi-Çorum adresinde açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- IİK.127.MD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu Kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.

2- IİK.151.142.MD.GÖRE SIRAYA ŞİKAYET ve İTİRAZ. Uygulamaya aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin HK.138.md. cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek IİK. I42.md.göre şikayet veya itirazları olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri HK.83,100,142,151,MK.789,777.md. göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.

3- SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Çorum ili Merkez, Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27,831.00 m2 miktarlı organize sanayi arsası. Açık Arttırma sureti ile satılarak paraya çevrilecektir. Kaydında dosya ipoteği ile ipotek ve haciz şerhleri ve 150/C satışa arz şerhlerinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

4- İMAR DURUMU: Çorum Belediye Başkanlığı'nın imar durumu yazısında, "Çorum ili Merkez, Pınarçay köyü, Kır mevkii, 6 pafta, 638 parselin "Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parselidir" denilmektedir.

5- TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır.;

Çorum ili Merkez, Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27,831.00 m2 miktarlı orga¬nize sanayi arsası 27,831,00 m2 alanındadır. Her ne kadar tapu kaydında organize sanayi arsası olarak gözükmekte ise de, taşınmaz üzerinde fabrika ve idare binası, depo mevcuttur. İdare Binası; Fabrika binasına kuzey yönünden bitişik, yığma kargir yapı tarzında iki katlı olarak inşa edilmiştir. Halihazırda boş olup kullanılmamaktadır. Alt katında; 1 oda, antre, koridor, mut¬fak, kazan dairesi, 6 gözlü tuvalet, üst katında ise; 7 oda, antre, koridor ve 2 gözlü tuvalet gibi mahalleri mevcuttur. Giriş kapısı demir doğrama, pencere ve iç kapıları ahşap yağlı boyalı merdiv¬en basamak ve sahanlıkları mermer, alt katı; suni mermer plak, üst katı; PVC (marley) döşeme kaplı, içi dışı sıvalı badanalı ve boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. 156.00 m2 ye otur¬makta olup, sıvı yakıtlı kalorifer kazanı, elektriği, suyu ve kanalizasyonu mevcuttur. Fabrika Binası; Betonarme ve çelik karkas olarak inşa edilmiş, çelik makas çatılı, üzeri oluklu alüminyum levha ile örtülü olarak tek katlı olarak yapılmıştır. Pencere ve kapıları demir, üzeri yağlı boyalı, tabanı beton, içi dışı sıvalı, badanalı ve boyalıdır. İçerisinde bulunan mutfak bölümünün taban döşemesi seramik kaplama, sunta lam tezgah altı ve üstü dolabı mevcut, ancak dolaplar kullanılamaz durumdadır. Binanın tamamı 1134,00 m2'ye oturmaktadır. Elektriği, suyu ve kanal¬izasyonu mevcuttur.

Depo; Fabrika binasına kuzey yönünden bitişik ancak geçiş bağlantılı, yığma kargir yapı tarzında tek katlı olarak inşa edilmiştir. Pencereleri demir, kapıları ahşap, üzeri yağlı boyalı tabanı beton kaplama, içi - dışı sıvalı badanalı ve boyalı, tavanı ahşaptır. Isınması soba ile sağlanan bina; 62.00 m2'ye oturmakta olup, elektriği mevcuttur. Trafo; 400 KVA trafo ve buna ait A.G panosu ile kompanzasyon grubu bulunduğu tespit edilmiştir.

6- TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: Yoktur.

7- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ:

Satışa Konu Taşınmaz; Çorum İcra Hukuk Mahkemesi 2010/326 E., tarihli ilamı ile Çorum ili Merkez, Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27.831,00 m2 miktarlı organize sanayi arsası 902.826,60 TL (Dokuzyüzikibin Sekizyüzyirmialtı Türk Lirası Altmış Kuruş) olarak kesinleşmiştir.

8- SATIŞ ŞARTLARI

1.) Taşınmazın 1. açık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Çorum Adliyesi girişinde bulunan Mezat salonunda, Çorum Adliyesi-Çorum adresinde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Çorum Adliyesi girişinde bulunan Mezat salonunda, Çorum Adliyesi-Çorum adresinde, 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada ruçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Satışa Konu Taşınmaz: Çorum ili, Merkez, Pınarçay köyü, Kır mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27.831,00 m2 miktarlı organize sanayi arsası Muhammen Değeri: 902.826,60 TL LAçık Artırma Günü: 06.02.2012 PAZARTESİ 2.Açık Artırma Günü: 16.02.2012 PERŞEMBE Saatleri: 14.30-14.40

2.) İhale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. İHALE ALICISI KDV ÖDEMEYECEKTİR.

3.) Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.

Damga vergisi tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

4.) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6.) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7.) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/262 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05.12.2011

NOT: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. maddesi son fıkrası ve 18. madde 2. bendi gereği satışa katılacaklarda Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden uygunluk şartı aranacaktır. Ayrıntılı bilgi için Çorum Organize Sanayi Bölgesine başvurulması gerekmektedir.

(lc.lf.K.126)

Yönetmelik Örnek No: 27

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B: 78906 (www.bik.gov.tr)