Tüketiciyi kandıran sözleşmelere son

Yeni tüketici kanunu kapsamında, 'haksız şartlar'ı düzenleyen yönetmeliğe göre tüketicilerin aleyhine olacak şekilde sözleşme yapılamayacak, yapılan sözleşmeler ‘yok’ sayılacak

KREDİLER

Tüketiciyi kandıran sözleşmelere son
Ge­çen ay yü­rür­lü­ğe gi­ren Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­n’­da­ki hak­sız söz­leş­me şart­la­rı­nı dü­zen­le­yen yö­net­me­lik Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­dı.

Do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa en­gel

Ye­ni çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik, tü­ke­ti­ci­le­rin söz­leş­me yo­luy­la do­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı, güç­lü ta­ra­fın bü­tün şart­la­rı­nı tü­ke­ti­ci­li­le­re da­yat­ma­sı­nı en­gel­le­me­yi he­def­li­yor.Tü­ke­ti­ciy­le mü­za­ke­re edil­me­den söz­leş­me­ye ko­nan, dü­rüst­lük ku­ra­lı­na ay­kı­rı dü­şe­cek bi­çim­de tü­ke­ti­ci aley­hi­ne den­ge­siz­li­ğe ne­den olan şart­lar, ‘hak­sız şar­t’ sa­yı­la­cak. Do­la­yı­sıy­la bu şart­lar tü­ke­ti­ci aley­hi­ne iş­le­ti­le­me­ye­cek.

Mü­za­ke­re esas ola­cak

Ban­ka ya da di­ğer ki­şi ve şir­ket­le­rin ön­ce­den ha­zır­la­dı­ğı ve tü­ke­ti­ci­nin içe­ri­ği­ne et­ki ede­me­di­ği söz­leş­me­ler, ‘tü­ke­ti­ci ile mü­za­ke­re edil­me­miş söz­leş­me­’ sa­yı­la­cak. Yö­net­me­lik­te hak­sız söz­leş­me şart­la­rı tek tek be­lir­len­di.

Bu­na gö­re, söz­leş­me­yi dü­zen­le­yen, bir fii­li ve­ya ih­ma­li ne­de­niy­le, tü­ke­ti­ci­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si, ya­ra­lan­ma­sı ve­ya mad­di za­ra­ra uğ­ra­ma­sı ha­lin­de so­rum­lu­luk­tan kur­tu­la­ma­ya­cak.

Abar­tı­lı taz­mi­nat ya­sak

Söz­leş­me­yi dü­zen­le­yen, sa­de­ce ken­di­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ko­şul­lar­da so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­ni, tü­ke­ti­ci­nin ise her hal­de ifa ile yü­küm­lü tu­tul­du­ğu­nu söz­leş­me­ye ya­za­ma­ya­cak.

Yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen tü­ke­ticilerden orantısız biçimde yüksek tazminat talep edilemeyecek. Sözleşme düzenleyenler daha sonra şartları, mal veya hizmetin niteliğini tek taraflı değiştiremeyecek.

Ban­ka­la­ra ay­rı­ca­lık

Ye­ni yö­net­me­lik­te ban­ka­la­ra, özel­lik­le kriz dö­nem­le­ri­ne yö­ne­lik söz­leş­me­den tek ta­raf­lı cay­ma ay­rı­ca­lı­ğı da yer al­dı.Yö­net­me­li­ğe gö­re ban­ka­lar, ‘ö­nem­li bir se­be­bin var­lı­ğı­’ ha­lin­de söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı ola­rak ve sü­re vermeksizin feshedebilecekler. Bunun için bankaların tüketiciyi derhal haberdar etmeleri yeterli olacak.

‘Önemli sebep’ belli değil

Yö­net­me­lik­te, önem­li se­bep­le­rin ne­ler ol­du­ğu açık­ça ifa­de edil­mez­ken, ne­ye ve ki­me gö­re önem­li ol­du­ğu­na iliş­kin de bil­gi yer al­ma­dı.
Bu dü­zen­le­me sa­ye­sin­de ban­ka­la­rın eko­no­mik kriz dö­nem­le­rin­de, söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı fes­he­dip kre­di­le­ri ge­ri is­te­ye­bi­le­cek­le­ri be­lir­ti­li­yor.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

EMLAKEKİ FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  EDİTÖRÜN SEÇİMİ
  Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı ne zaman başlayacak?Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı ne zaman başlayacak?
  2020'ye kadar 44 yeni AVM2020'ye kadar 44 yeni AVM
  Larissa Göl Evleri satışa çıkıyor! 1.200 konut geliyor!Larissa Göl Evleri satışa çıkıyor! 1.200 konut geliyor!
  Doğu’nun en yüksek binası ESN Twin Towers satışa çıktıDoğu’nun en yüksek binası ESN Twin Towers satışa çıktı
  DKY 240 milyon liraya Kartal sahiline indiDKY 240 milyon liraya Kartal sahiline indi
  Strada’dan kadınlara özel: 2+1 daire alana 3 taş pırlantaStrada’dan kadınlara özel: 2+1 daire alana 3 taş pırlanta