Tüketiciyi kandıran sözleşmelere son

Yeni tüketici kanunu kapsamında, 'haksız şartlar'ı düzenleyen yönetmeliğe göre tüketicilerin aleyhine olacak şekilde sözleşme yapılamayacak, yapılan sözleşmeler ‘yok’ sayılacak

KREDİLER

Tüketiciyi kandıran sözleşmelere son Ge­çen ay yü­rür­lü­ğe gi­ren Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­n’­da­ki hak­sız söz­leş­me şart­la­rı­nı dü­zen­le­yen yö­net­me­lik Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­dı.

Do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa en­gel

Ye­ni çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik, tü­ke­ti­ci­le­rin söz­leş­me yo­luy­la do­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı, güç­lü ta­ra­fın bü­tün şart­la­rı­nı tü­ke­ti­ci­li­le­re da­yat­ma­sı­nı en­gel­le­me­yi he­def­li­yor.Tü­ke­ti­ciy­le mü­za­ke­re edil­me­den söz­leş­me­ye ko­nan, dü­rüst­lük ku­ra­lı­na ay­kı­rı dü­şe­cek bi­çim­de tü­ke­ti­ci aley­hi­ne den­ge­siz­li­ğe ne­den olan şart­lar, ‘hak­sız şar­t’ sa­yı­la­cak. Do­la­yı­sıy­la bu şart­lar tü­ke­ti­ci aley­hi­ne iş­le­ti­le­me­ye­cek.

Mü­za­ke­re esas ola­cak

Ban­ka ya da di­ğer ki­şi ve şir­ket­le­rin ön­ce­den ha­zır­la­dı­ğı ve tü­ke­ti­ci­nin içe­ri­ği­ne et­ki ede­me­di­ği söz­leş­me­ler, ‘tü­ke­ti­ci ile mü­za­ke­re edil­me­miş söz­leş­me­’ sa­yı­la­cak. Yö­net­me­lik­te hak­sız söz­leş­me şart­la­rı tek tek be­lir­len­di.

Bu­na gö­re, söz­leş­me­yi dü­zen­le­yen, bir fii­li ve­ya ih­ma­li ne­de­niy­le, tü­ke­ti­ci­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si, ya­ra­lan­ma­sı ve­ya mad­di za­ra­ra uğ­ra­ma­sı ha­lin­de so­rum­lu­luk­tan kur­tu­la­ma­ya­cak.

Abar­tı­lı taz­mi­nat ya­sak

Söz­leş­me­yi dü­zen­le­yen, sa­de­ce ken­di­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ko­şul­lar­da so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­ni, tü­ke­ti­ci­nin ise her hal­de ifa ile yü­küm­lü tu­tul­du­ğu­nu söz­leş­me­ye ya­za­ma­ya­cak.

Yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen tü­ke­ticilerden orantısız biçimde yüksek tazminat talep edilemeyecek. Sözleşme düzenleyenler daha sonra şartları, mal veya hizmetin niteliğini tek taraflı değiştiremeyecek.

Ban­ka­la­ra ay­rı­ca­lık

Ye­ni yö­net­me­lik­te ban­ka­la­ra, özel­lik­le kriz dö­nem­le­ri­ne yö­ne­lik söz­leş­me­den tek ta­raf­lı cay­ma ay­rı­ca­lı­ğı da yer al­dı.Yö­net­me­li­ğe gö­re ban­ka­lar, ‘ö­nem­li bir se­be­bin var­lı­ğı­’ ha­lin­de söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı ola­rak ve sü­re vermeksizin feshedebilecekler. Bunun için bankaların tüketiciyi derhal haberdar etmeleri yeterli olacak.

‘Önemli sebep’ belli değil

Yö­net­me­lik­te, önem­li se­bep­le­rin ne­ler ol­du­ğu açık­ça ifa­de edil­mez­ken, ne­ye ve ki­me gö­re önem­li ol­du­ğu­na iliş­kin de bil­gi yer al­ma­dı.
Bu dü­zen­le­me sa­ye­sin­de ban­ka­la­rın eko­no­mik kriz dö­nem­le­rin­de, söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı fes­he­dip kre­di­le­ri ge­ri is­te­ye­bi­le­cek­le­ri be­lir­ti­li­yor.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

EMLAKEKİ FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  EDİTÖRÜN SEÇİMİ
  Yasegül Özdemir
  Rönesans Gayrimenkul'den 240 ay vade kampanyasına destekRönesans Gayrimenkul'den 240 ay vade kampanyasına destek
  Adam Kule Nisan'da teslimAdam Kule Nisan'da teslim
  Gayrettepe'nin akıllı evi: Loca GayrettepeGayrettepe'nin akıllı evi: Loca Gayrettepe
  İnistanbul’da daire alan kredi taksitlerini teslimden sonra ödüyor!İnistanbul’da daire alan kredi taksitlerini teslimden sonra ödüyor!
  Metal Yapı'dan rekor 2017 hedefi!Metal Yapı'dan rekor 2017 hedefi!