Pendik genelindeki kaçak yapıların yıkım işi ihalesi 9 Ekim'de!

Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Pendik genelinde kaçak yapıların yıkım işini 9 Ekim 2014 tarihinde saat 11.00'de ihaleye çıkarıyor. Yıkım işi 350 günde tamamlanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Pendik genelindeki kaçak yapıların yıkım işi ihalesi 9 Ekim'de!
Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Pendik genelinde kaçak yapıların yıkım işini ihaleye çıkarıyor. İhale sonrası işe 20 gün işinde başlanacak ve 350 günde tamamlanacak.

Kaçak yapı yıkım ihalesi; 9 Ekim 2014 tarihinde saat 11.00'de Pendik Belediyesi'nde açık ihale usulü ile yapılacak.

İHALE İLANI:

2014/113110 BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 21235

BİNA YIKIMI YAPTIRILACAKTIR

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


PENDİK GENELİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almakladır

İhale Kayıt Numarası : 2014/113110

I -İdarenin

a) Adresi  Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad.No:! I P.K 34890 PENDİK  İstanbul  PENDİK İSTAN BU 1

b) Telefon ve faks numarası 2165851100 - 2165851471

c) Elektronik Posta Adresi destekhizmetleriCii pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https: ekap.kik.gov.tr EK P

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : PENDİK İLÇESİ GEN El I KAÇAK YAPI1 ARIN YIKIM İŞİ YAPİM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı yer PENDİK İLÇESİ

e) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşın süresi  tesliminden itibaren 350 (üçyüzelli) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No: I I PK. 34890

b) Tarihi ve saati 09.10.2014 - 11 DO

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler'

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya daesnaf vc sanatkar odasından v c v il 11 ü, i i ı meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınım-., tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Im/a Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli miza sirküleri.

4.1.3. Şekli vc içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli vc içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5Ihalc konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak ışın tamamı alt yük I en i c i I ere y ap 11 rı I a maz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması hallinle, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden soma düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare taralından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İs deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklil edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede ben/er iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ış olarak kabul edilecek işler: Yapım İslerinde Benzer İş Grubları I işteşinde Yer Alan B III Grubu İşler Benzcı İş Olarak Kabui Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması.

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk l.ırası jkarşılığı PendikBelediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Her bir ış kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen hırım fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle hırım fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede. ışın tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

EMLAKEKİ FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  EDİTÖRÜN SEÇİMİ
  Çukurova Gayrimenkul'den Ramazan müjdesiÇukurova Gayrimenkul'den Ramazan müjdesi
  Skyland İstanbul’da “peşin alımlarda yüzde 20 İndirim”Skyland İstanbul’da “peşin alımlarda yüzde 20 İndirim”
  NG Residence’tan kira garantili dev kampanyaNG Residence’tan kira garantili dev kampanya
  Konut alırken 20 bin TL cebinizde kalacak! İşte fırsat paketinin tüm artılarıKonut alırken 20 bin TL cebinizde kalacak! İşte fırsat paketinin tüm artıları
  Teknik Yapı Yücelpark’la ailelere göz kıprıyorTeknik Yapı Yücelpark’la ailelere göz kıprıyor
  Konut fiyatı artışında Türkiye son 7 yılın dünya şampiyonu!Konut fiyatı artışında Türkiye son 7 yılın dünya şampiyonu!